Woning huren in Eindhoven

Via ons inschrijfformulier kun je je inschrijven bij Friendly Housing. 

De huurkosten

Als huurder heb je de eerste maand te maken met de volgende betalingen:

  • 1 maand borg (deze krijg je terug aan het einde van je huurperiode, mits de eindoplevering voldoende wordt
  • verhuurkosten € 150,- excl. 21% BTW
  • uw eerste maand huur

Wat vragen wij van u alvorens een huurcontract getekend kan worden?

Een kopie van uw:

  • legitimatiebewijs
  • arbeidsovereenkomst
  • recente loonstrookjes van de laatste drie maanden
  • bankafschrift, waarop te lezen is dat het salaris gestort wordt.
     

Algemene voorwaarden Friendly Housing

Bent u voornemens via Friendly Housing een woning te huren, dan zijn  onze algemene voorwaardende van toepassing: 

Artikel 1 Definities
1.1        Kandidaat-huurder: eenieder die zich inschrijft op de website van Friendly Housing, of reageert op woonruimte waarvoor Friendly Housing bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder.
1.2        Friendly Housing: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Friendly Housing B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17233094.
1.3        Inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij Friendly Housing.
1.4        Woonruimte: elke woonruimte waarvoor Friendly Housing bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.

Artikel 2 Geen bemiddelingsovereenkomst tussen Friendly Housing en Kandidaat-huurder
2.1        Door inschrijving geeft kandidaat-huurder geen opdracht tot bemiddeling aan Friendly Housing. Friendly Housing bemiddelt uitsluitend namens de eigenaar/verhuurder van woonruimte.
2.2        Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Alle door Friendly Housing gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten aan ontlenen.
2.3        Kandidaat-huurder betaalt Friendly Housing eenmalig een vergoeding voor de dienstverlening van Friendly Housing. De specificaties van deze kosten staan vermeld op het inschrijfformulier.
2.4        Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning alsmede de kosten voor rekening en risico van de kandidaat huurder zelf.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1        Alle door Friendly Housing en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door eigenaar/verhuurder van de woonruimte. Friendly Housing kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Friendly Housing verstrekte informatie. Friendly Housing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke op enigerlei wijze afkomstig is van Friendly Housing.
3.2        Friendly Housing is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een eigenaar/verhuurder zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart Friendly Housing in voorkomende gevallen voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar/verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
3.3        De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Friendly Housing.

Artikel 4 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
4.1        Het Nederlands recht is van toepassing.
4.2        Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant.

Laatste nieuws

Friendly Housing
Wij zijn de preferred supplier van