Woning huren in Eindhoven

Via ons inschrijfformulier kun je je inschrijven bij Friendly Housing. 

De huurkosten

Als huurder heb je de eerste maand te maken met de volgende betalingen:

  • 1 maand borg (deze krijg je terug aan het einde van je huurperiode, mits de eindoplevering voldoende wordt
  • verhuurkosten € 150,- excl. 21% BTW
  • uw eerste maand huur

Wat vragen wij van u alvorens een huurcontract getekend kan worden?

Een kopie van uw:

  • legitimatiebewijs
  • arbeidsovereenkomst
  • recente loonstrookjes van de laatste drie maanden
  • bankafschrift, waarop te lezen is dat het salaris gestort wordt
     

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Friendly Housing BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, paspoortnummer, inkomensgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en eventueel de school waar u een opleiding geniet. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens voor het opstellen van de huurovereenkomst, de verwerking van betalingen, het verzenden van onze correspondentie (betalingsherinneringen, nieuwsbrieven), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en als we hier wettelijk toe verplicht zijn. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Friendly Housing BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Friendly Housing BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Friendly Housing BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Friendly Housing BV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@friendlyhousing.nl. Friendly Housing BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cameratoezicht
In het kantoor van Friendly Housing BV hangen camera's. Met de camera's willen we zorgen voor meer veiligheid. We kondigen het altijd aan als we gebruik maken van camera's, door middel van een sticker op de voordeur. We gaan zorgvuldig om met de camerabeelden. De beelden worden slechts een korte termijn bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. Bij een incident kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit.

Beveiliging
Friendly Housing BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@friendlyhousing.nl

Algemene voorwaarden Friendly Housing

Bent u voornemens via Friendly Housing een woning te huren, dan zijn  onze algemene voorwaardende van toepassing: 

Artikel 1 Definities
1.1        Kandidaat-huurder: eenieder die zich inschrijft op de website van Friendly Housing, of reageert op woonruimte waarvoor Friendly Housing bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder.
1.2        Friendly Housing: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Friendly Housing B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17233094.
1.3        Inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij Friendly Housing.
1.4        Woonruimte: elke woonruimte waarvoor Friendly Housing bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.

Artikel 2 Geen bemiddelingsovereenkomst tussen Friendly Housing en Kandidaat-huurder
2.1        Door inschrijving geeft kandidaat-huurder geen opdracht tot bemiddeling aan Friendly Housing. Friendly Housing bemiddelt uitsluitend namens de eigenaar/verhuurder van woonruimte.
2.2        Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Alle door Friendly Housing gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten aan ontlenen.
2.3        Kandidaat-huurder betaalt Friendly Housing eenmalig een vergoeding voor de dienstverlening van Friendly Housing. De specificaties van deze kosten staan vermeld op het inschrijfformulier.
2.4        Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning alsmede de kosten voor rekening en risico van de kandidaat huurder zelf.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1        Alle door Friendly Housing en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door eigenaar/verhuurder van de woonruimte. Friendly Housing kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Friendly Housing verstrekte informatie. Friendly Housing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke op enigerlei wijze afkomstig is van Friendly Housing.
3.2        Friendly Housing is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een eigenaar/verhuurder zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Kandidaat-huurder vrijwaart Friendly Housing in voorkomende gevallen voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar/verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
3.3        De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Friendly Housing.

Artikel 4 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
4.1        Het Nederlands recht is van toepassing.
4.2        Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant.

Laatste nieuws

Friendly Housing
Wij zijn de preferred supplier van