Algemene
bepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN VAN HUUR EN VERHUUR 

hierna samen te noemen “partijen”, duiden de omstandigheden en komen overeen als volgt:

Artikel 1: VOORWAARDEN EN AFSPRAKEN
1.1 Dat (aspirant)-huurder(s) gebruik wenst/wensen te maken van door Friendly Housing aangeboden diensten en/of werkzaamheden, met onder meer als doel bij te dragen en te stimuleren, dat (aspirant)-huurders en verhuurders/eigenaren, elkaar vinden in de markt van huur- en verhuur van onroerende zaken en ter zake overeenkomsten en afspraken met elkaar aangaan en maken. Feitelijk geldt dat Friendly Housing voorziet in een professionele en specialistische dienstverlening, op basis van haar (grote) netwerk, alsmede in een groot aanbod van voor (ver)huur beschikbare onroerende zaken, waar (aspirant)-huurder(s) nu juist op zoek zijn naar die diensten, kennis en aanbod van te huren ruimten. Zulks zowel in het particuliere als zakelijke segment.

1.2 Alle aanbiedingen die Friendly Housing aan (aspirant)-huurder(s) doet, zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen nimmer rechten worden ontleend, tenzij de afspraken deel gaan uitmaken van een door partijen schriftelijk met elkaar gesloten overeenkomst. 

1.3 Ook door te reageren op een aangeboden (woon)ruimte schrijft/schrijven (aspirant)-huurder(s) zich automatisch in bij Friendly Housing en is deze overeenkomst van toepassing. 

1.4 De overeenkomst wordt geacht direct een aanvang te nemen, na de ontvangst van het inschrijfformulier. 

1.5 Indien voor het huren, bewonen en/of anderszins gebruiken van een onroerende zaak een vergunning is vereist, dan komt het verkrijgen van een dergelijke vergunning nimmer voor rekening en risico van Friendly Housing, noch is zij hiervoor aansprakelijk.

1.7 (Aspirant)-huurder(s) is/eenmalig een vergoeding ad € 29,95,- incl. BTW aan Friendly Housingverschuldigd. In ruil voor de vergoeding, krijgt/krijgen (aspirant)-huurder(s) de navolgende werkzaamheden en/of diensten door en/of vanwege Friendly Housing geleverd: 

– een dagelijkse mail met nieuw woningaanbod, inclusief aanbod van collega makelaars

– tot 24 uur eerdere inzage in het beschikbaar te komen woningaanbod op Pararius.

– hulp bij het aanvragen van (nuts)voorzieningen;

 – hulp bij het aanvragen van huurtoeslag. (vraag naar de voorwaarden)

1.8 Buiten de in artikel 1.7 genoemde diensten, kan Friendly Housing worden ingeschakeld als bemiddelend “aanhuurmakelaar”. Bij het aangaan van een huurovereenkomst na bemiddeling van en /of begeleiding door Friendly Housing, is/zijn de (aspirant)-huurder(s) aan Friendly Housing een vergoeding verschuldigd, gelijk aan 1 maand huur excl. BTW conform de nieuwe huurovereenkomst. Zulks, vanzelfsprekend enkel wanneer het een huurwoning betreft die niet uit het eigen aanbod van Friendly Housing komt.

1.7 (Aspirant)-huurder(s) is/zijn een bedrag ter zake inschrijfgeld verschuldigd, ad € 29,95,- incl. btw

1.8 Werkzaamheden en/of diensten die door Friendly Housing worden verricht en/of aangeboden, welke niet vallen onder specifieke ‘Bemiddeling’, worden door Friendly Housing afzonderlijk (gespecificeerd) aan (aspirant)-huurder(s) in rekening gebracht. 

 

1.9 Tussen (aspirant)-huurder(s) en HHPM B.V. komt weliswaar geen overeenkomst tot stand, maar (aspirant)-huurder(s) verklaart/verklaren zich door ondertekening dezes akkoord en bekend met het gegeven, dat uitsluitend HHPM B.V. bevoegd is tot het verrichten van uit de overeenkomst voortvloeiende administratieve- en financiële (beheer)werkzaamheden. HHPM B.V. zal zich ten aanzien van haar voornoemde taken in de plaats gesteld weten van verhuurder(s)/eigenaren, zulks met het recht van vervanging en (aspirant)-huurder(s) verklaart/verklaren zich door ondertekening dezes met die bevoegdheden onvoorwaardelijk akkoord. 

Artikel 2:         INFORMATIEPLICHT HUURDER(S)
(Aspirant)-huurder(s) is/zijn verplicht om direct na inschrijving aan Friendly Housing alle bescheiden en informatie te verstrekken, krachtens de aan deze overeenkomst gehechte “Checklist ten behoeve van een complete dossiervorming”, waarbij onder meer gedacht moet worden aan een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een recent schriftelijk bewijs van inkomen.

Artikel 3:         VERGOEDINGEN, FACTUREN EN BETALING
3.1 Werkzaamheden uit hoofde van onder meer artikel 1 van deze overeenkomst en/of werkzaamheden die niet expliciet beschreven staan als onderdeel van het standaard aan (aspirant)-huurder(s) aangeboden dienstenpakket, zullen door HHPM B.V. worden uitgevoerd tegen het (uur)tarief van: € 45,- excl. btw  welk tarief per iedere 1e dag van een volgend kalenderjaar, mag worden geïndexeerd volgens het loonindexcijfer van het CBS.

3.2 Voor door HHPM B.V. namens verhuurder(s)/eigenaren verzonden facturen, geldt –tenzij expliciet anders vermeld- een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Zulks nadrukkelijk zonder een mogelijk beroep zijdens huurder(s) op verrekening en/of opschorting. 
Bij non-betaling binnen de gestelde fatale termijn is Friendly Housing en/of HHPM B.V. gerechtigd om de wettelijke rente (conform artikel 6:119(A) BW) over de opeisbare facturen in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan het in en/of buiten rechte betaald krijgen van de vordering. Dit laatste, met een vast percentage ad 15% over de gehele vordering en een minimum ad € 750,00 (zegge: zevenhonderdenvijftig euro). In zulke gevallen zullen alle facturen aan het adres van de huurder(s) en/of aan hem of haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de vervaldatum nog niet is bereikt, ook direct opeisbaar worden. 

3.3 Friendly Housing (als ook HHPM B.V. en Friendly Housing) heeft voor wat betreft haar eigen vorderingen, maar ook ten behoeve van zijn of haar opdrachtgevers (lees; “verhuurders/eigenaren”), (incasso)afspraken gemaakt met derden.

  Artikel 4:         Aansprakelijkheid

4.1  Iedere aansprakelijkheid van Friendly Housing is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het

desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of andersoortige aansprakelijkheidsverzekering aan Friendly Housing wordt uitbetaald. Onvolkomenheden en vertraging in opvolgingen en behandeling van opdrachten en/of afspraken, bijvoorbeeld door een niet werkende internetverbinding en/of niet functionerende hard- en software en/of vertraging in de (aan)levering van reclamemateriaal, zonder in opsomming volledigheid te pretenderen, kunnen Friendly Housing nimmer worden verweten, althans zij zal ter zake nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden. Zulks geldt ook algemeen in situaties die als “overmacht” hebben te gelden en waarop Friendly Housing geen directe en/of redelijke invloed had.  

4.2 Friendly Housing is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken, is Friendly Housing gerechtigd en door huurder(s) daartoe onvoorwaardelijk gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens huurder(s) te aanvaarden. 

4.3 Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat Friendly Housing niet instaat voor de volledigheid en/of juistheid van verstrekte informatie en/of de gegevens waarop die informatie/rapportage is gebaseerd en/of die zij raadpleegbaar en/of beschikbaar stelt, via welk platform en/of media dat ook moge zijn. Friendly Housing aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor beslissingen geheel dan wel gedeeltelijk op basis van door haar verstrekte informatie genomen. Die beslissingen geschieden geheel voor eigen rekening en risico van huurder(s).

Artikel 5:         Privacy                                                                                    
5.1 Door het sluiten van deze overeenkomst, stemt/stemmen (aspirant)-huurder(s) ermee in, dat bij de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk gebruik maakt van derden. Ook in die situatie gelden de voorwaarden en afspraken krachtens deze overeenkomst.Indien het in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is, om aan deze derden persoonsgegevens te verstrekken waarbij Friendly Housing als verwerkings- verantwoordelijke heeft te gelden, of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat en/ of als daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat, dan zal Friendly Housing in het kader van de AVG met deze derde partij een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten, tenzij dat op grond van een (wettelijke) regeling niet nodig is. Vorenstaande verplichting geldt andersom ook, te weten in een situatie waarin nu juist (aspirant)-huurder(s) als verwerkings-verantwoordelijke(n) heeft/hebben te gelden. (Aspirant)-huurder(s) verklaart/verklaren zich ermee akkoord in het mailingbestand van Friendly Housing, HHPM B.V. en Friendly Housing opgenomen te worden, teneinde per mail of via een ander medium benaderd te kunnen worden met bijvoorbeeld wetenswaardigheden uit de branche en/ of (andere) belangwekkende informatie. Men kan zich natuurlijk laten uitschrijven voor die mailings. 

5.2 Privacygevoelige (dossier)informatie zal door Friendly Housing (en HHPM B.V.) verwijderd worden, zeven jaar na de datum waarop een procedure/dossier afgewerkt/gesloten werd en/of een overeenkomst tussen partijen/betrokkenen werd beëindigd.             

Artikel 6:         Opdrachten en derden
Opdrachten en/of werkzaamheden worden uitsluitend ten behoeve van de huurder(s) uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door en met Friendly Housing en/of HHPM B.V. verrichte werkzaamheden en/of gemaakte afspraken en/of overgelegde informatie geen rechten en/of aanspraken jegens Friendly Housing en/of HHPM B.V. kunnen ontlenen. 

Artikel 7:         Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van inschrijving door de (aspirant)-huurder(s). Deze overeenkomst komt automatisch –aldus zonder dat er een opzegging is vereist- tot een einde na ommekomst van voornoemde periode. Tussentijdse beëindiging door Aspirant)-huurder(s) is niet mogelijk.

Artikel 8:         Tussentijdse beëindiging
8.1  Friendly Housing is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat zij tot de inachtneming van een opzegtermijn is gehouden en zonder dat zij (aspirant)-huurder(s) een (schade)vergoeding verschuldigd is. 

8.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om andere vorderingen in te stellen, ontstaat het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op te zeggen, in het geval dat:

  1. een partij tekortschiet in de nakoming van enige op hem of haar krachtens de overeenkomst rustende verplichtingen, welke tekortkoming redelijkerwijs niet omgaand hersteld kan worden; 
  2. (aspirant)-huurder(s) geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft/blijven, voor wat betreft betaling van aan Friendly Housing en/of HHPM B.V. verschuldigde vergoedingen en/of schulden;
  3. (aspirant)-huurder(s) insolvent geraakt/geraken, dan wel er een concrete dreiging van aanstaande insolventie of anderszins van betalingsonmacht blijkt;
  4. (aspirant)-huurder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst dan wel gedurende de looptijd van de overeenkomst bewust dan wel onbewust valse en/of onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt/verstrekten; 
  5. beslag wordt gelegd op (on)roerende zaken en/of vermogensrechten van een partij, als gevolg waarvan nakoming van (financiële) verplichtingen in gevaar wordt/worden gebracht;
  6. (aspirant)-huurder(s) op enigerlei andere wijze(n) ernstig tekort schiet/schieten in nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst;
  7. deze overeenkomst wordt uiterlijk op dezelfde dag als de beheerovereenkomst tussen HHPM B.V. en Friendly Housing gesloten en zijn in die zin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer er een situatie ontstaat waarbij de beheerovereenkomst tussen HHPM B.V. en de betreffende Friendly Housing-vestiging en/of de betrokken verhuurder(s) wordt opgezegd en/of anderszins wordt beëindigd, houdt zulks ook een directe beëindiging van deze overeenkomst in, en wel onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde termijnstellingen, als ten aanzien van de beheerovereenkomst(en). Het betreft in dit kader evenwel een recht van Friendly Housing en geen verplichting. 

Artikel 9:         Battle of forms

De afspraken en/of voorwaarden, voortvloeiend uit deze overeenkomst, prevaleren nadrukkelijkboven (leverings-, inkoop- en betalings)voorwaarden van (aspirant)-huurder(s)  en/of een derde namens hem, haar en/of hen, zulks ongeacht het stadium waarin de afspraken en/of voorwaarden voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn gemaakt en/of ter hand zijn gesteld. 

Artikel 10:       Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de rechtsverhouding tussen Friendly Housing en (aspirant)-huurder(s) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank Oost-Brabant is bevoegd van geschillen tussen Friendly Housing en (aspirant)-huurder(s)  en/of derden namens partij(en) kennis te nemen.

Artikel 11:       Slotbepalingen
11.1 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de werking van de overige bepalingen.

11.2 Friendly Housing behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen in de afspraken en/of voorwaarden, voortvloeiende uit deze overeenkomst door te voeren, indien (aspirant)-huurder(s) binnen veertien dagen nadat het voornemen daartoe (bewijsbaar) per mail en/of gewone post bij (aspirant)-huurder(s) is aangekondigd/kenbaar gemaakt, de aangekondigde wijziging(en) niet nadrukkelijk (bewijsbaar) heeft betwist.

VERKLARING BEGRIPPEN:

–          “Bemiddeling”: de professionele en specialistische dienstverlening zijdens Friendly Housing, onder meer op basis van haar netwerk, ter zake beheer en dienstverlening, direct en/of indirect verbonden met de huur en verhuur van onroerende zaken in zowel het particuliere als zakelijke segment, alsmede het concreet aanbieden van voor (ver)huur beschikbare onroerende zaken aan (aspirant)-huurder(s).